موسسه حقوقی عدالت نو آدرس

بیش از 15 سال تجربه

بیش از 200 پرونده در سال

بیش از 3000 مشاوره سالیانه

بیش از 300 ساعت مصاحبه و مشاوره رادیویی [صدای عدالت]