متن وکالتنامه
وکالتنامه برای طلاق از طرف مرد
  • 1799
موضوع وکالت : مطلقه نمودن زوجه به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی با هر شرط که وکیل مصلحت بداند همچنین دریافت گواهی عدم امکان سازش از محاکم و مراجع صالحه و ثبت طلاق در محاضر رسمی و مراجع ذیصلاح حدود اختیارات وکیل : اعتراض به رای بدوی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی - مصالحه و سازش - جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند - تعیین جاعل - ارجاع امر به داوری و تعیین داور - توکیل ولو کرارا - مصدق و کارشناس - خسارت - استرداد دعوی و دادخواست - جلب ثالث ، ورود ثالث و اعتراض ثالث و دفاع از آنها - تقابل و دفاع - اعسار و دفاع - قبول یا رد سوگند - با حق صدور اجراییه ، تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و وجوه ایداعی به نفع موکل همچنین حق قبول بذل حقوق ناشی از نکاح اعم از مهریه ، اجرت المثل ، شرط نصف دارایی ، نحله ، نفقه اعم از معوقه و جاریه و سایر حقوق زوجیت ، دریافت حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش ، مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با حق توکیل به سردفتر جهت اجرای صیغه طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق به نفع موکل . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
وکالتنامه برای طلاق از طرف زن
  • 1550
موضوع وکالت : مطلقه نمودن موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن و رجعی با هر شرط و قرار که وکیل مصلحت بداند همچنین دریافت گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از محاکم و مراجع صالحه و ثبت طلاق در محاضر رسمی و مراجع ذیصلاح حدود اختیارات وکیل : اعتراض به رای بدوی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی - مصالحه و سازش - جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند - تعیین جاعل - ارجاع امر به داوری و تعیین داور - توکیل ولو کرارا - مصدق و کارشناس - خسارت - استرداد دعوی و دادخواست - جلب ثالث ، ورود ثالث و اعتراض ثالث و دفاع از آنها - تقابل و دفاع - اعسار و دفاع - قبول یا رد سوگند - با حق صدور اجراییه ، تعقیب عملیات اجرایی و وصول محکوم به و وجوه ایداعی به نفع موکل همچنین حق بذل حقوق ناشی از نکاح اعم از مهریه ، اجرت المثل ، شرط نصف دارایی ، نحله ، نفقه اعم از معوقه و جاریه و سایر حقوق زوجیت اعم از یک مقدار یا نیم یا همه و یا بیشتر از آن ، دریافت حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش ، مراجعه به دفاتر رسمی طلاق با حق توکیل به سردفتر جهت اجرای صیغه طلاق و امضاء ذیل دفاتر و دریافت سند طلاق به نفع موکل . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند 
متن وکالت نامه | وکالت نامه دعاوی حقوقی و کیفری...
  • 4838
موضوع وکالت : مراجعه به کلیه ادارت ، دوایر و سازمانهای دولتی و دادگاههای حقوقی ، کیفری ، ثبتی و همچنین اداره اجراء مفاد اسناد رسمی در کلیه مقاطع اعم از بدوی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به جهت احقاق حق موکل از طریق طرح دعاوی به نفع موکل یا دفاع از دعاوی مطروحه علیه وی . حدود اختیارات وکیل : اعتراض به رای بدوی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی - مصالحه و سازش - جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند - تعیین جاعل - ارجاع امر به داوری و تعیین داور - توکیل به غیر ولو کرارا حتی به خود - مصدق و کارشناس - تعیین و مطالبه خسارت - استرداد دعوی یا دادخواست - طرح دعاوی جلب ثالث ، ورود ثالث و اعتراض ثالث و دفاع از دعاوی مطروحه - طرح دعوای تقابل و دفاع - طرح دعوای اعسار و دفاع - قبول یا رد سوگند با حق صدور اجراییه ، تعقیب عملیات اجرایی ، وصول محکوم به و وجوه ایداعی به نفع موکل . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند