قتل
تهدید به قتل
  • 1599
تهدید در لغت به معنای ترساندن و بیم دادن از انجام یا عدم انجام عمل خاص یا وقوع خطری قریب الوقوع می باشد اما تهدید به قتل معنای فراتری دارد. موضوع بحث ما تهدیدی نیست که شخص از جانب آتیه کاری یا موجودی خارجی یا عدم امنیت ذهنی احساس می نماید؛ بلکه تهدیدی است که مستقیما از سوی شخصی یا اشخاصی دیگر و به صورت غیر قانونی علیه تمامیت و سلامت جسمانی، آبرو یا مال خود یا بستگان نزدیک شخص صورت می پذیرد. عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن «هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» در این ماده چند نکته قابل توجه است که :این تهدید باید غیر قانونی باشد به عنوان مثال اگر شخصی بگوید طلب قانونی خود را از طریق محکمه تا چند روز دیگر می گیرم این تهدید نیست، ولی اگر همان شخص بگوید این طلب را با بردن آبرویت یا ربایش نزدیکانت و یا ضرب و جرح تو و ... میگیرم این موضوع مشمول عنوان تهدید می گردد. موضوع تهدید می تواند شخصی از بستگان فرد تهدید شونده با شد و لزومی ندارد که تهدید نسبت به خود آن فرد باشد. البته دادگاه پس از وصول شکایت رابطه نزدیکی و اثرگذاری تهدید را بررسی می نماید. لذا به عنوان مثال تهدیدی که نسبت به نوه عموی شخص که رابطه ای با او ندارد و در خارج از کشور است به سختی می تواند موضوع شکایت تهدید باشد. نتیجه تهدید در الفاظ تهدید مهم نیست مثل اینکه تهدید کننده بگوید: خانواده ات یا خودت را می کشم اگر خانه ای برای من نخری، لکن تنها تهدید موثر به کشتن خود شخص کافی است و قید دوم خرید خانه در تحقق تهدید لازم نیست. شخص تهدید کننده باید قصد و عزم تهدید داشته باشد و دارای موانع تعقیب کیفری نباشد. به عنوان مثال اگر دوستی به شوخی بگوید اگر فردا با ما به استخر نیایی خانه ایت را خراب می کنم. و یا اینکه یک کودک صغیر یا یک دیوانه دیگری را تهدید نماید جرم تهدید محقق نگردیده است. تهدید لازم نیست با الفاظی مبنی بر فعل مثبت باشد بلکه می تواند با افعال منفی و یا به قولی با ترک فعل باشد. مثلا شخص می گوید: به سلامت مادرت رسیدگی نمی کنم. در اینجا با وجود اینکه شخص تهدید به عدم انجام کاری می کند. تهدید محقق می شود. مجازات تهدید هر دو مورد شلاق و زندان نیست بلکه بسته به میزان و تاثیر تهدید و سایر عوامل قاضی یکی از دو مجازات شلاق تعزیری و یا زندان را تعیین می نماید.نکته: جرم تهدید از جمله جرائم قابل گذشت است و شخص تهدید شونده می تواند در مراحل مختلف قضایی از حق خود و مجازات مجرم گذشت نماید. در صورت مواجهه با تهدید چه تهدید به قتل یا سایر اقسام تهدید بهتر است جهت طرح دقیق و سریع موضوع و در مظان اتهام افترا قرار نگرفتن سریعا با یک وکیل دادگستری تماس حاصل نمایید. نویسنده : محمد امین نجفی