دیه
اصطلاح جائفه
  • 2088
اصطلاح جائفه در قسمت دیات قانون مجازات اسلامی چیست؟ جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعم از شکم ، سینه ،پشت و پهلو ایجاد می شود و موجب یک سوم دیه کامل است. (برگرفته از ماده 711 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
مهلت پرداخت دیه
  • 1907
مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع جنایت به ترتیب زیر است: الف) در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری توضیح: به جرایمی ، عمدی گفته می شود که مجرم با اراده  و علم به جنایت با قصد حصول نتیجه (در اکثر موارد) آن را انجام می دهد مانند نزاع ، ضرب و جرح و یا مانند آنکه شخصی مرتکب قتل عمد شود و اولیای دم از قصاص بگذرند و خواهان دیه مقتول شوند در این قبیل جنایات مهلت پرداخت دیه یک سال قمری پس از وقوع جنایت است. ب)در شبه عمد ، ظرف دو سال قمری                  توضیح:به جرایمی ، شبه عمد گفته می شود که ممکن است مرتکب ، برای عملی اراده کند اما قصد حصول نتیجه را نداشته باشد مانند تصادفات رانندگی و یا اینکه دو نفر در حال حمل جسم سنگینی باشند و به طور اتفاقی این جسم بر سر شخص ثالثی بیفتد و منجر به جراحت  و یا مرگ وی شود در این حالت دو نفر اراده خود را مبنی بر حمل جسم سنگین استوار کردند اما قصد آن ها برخورد جسم سنگین با سر شخص ثالث نیست. در این قبیل جنایات مهلت پرداخت دیه دو سال قمری پس از وقوع جنایت است. ب)در خطای محض ، ظرف سه سال قمری توضیح: به جرایمی ، خطای محض گفته می شود که شخص خاطی نه اراده انجام کار را دارد نه قصد حصول نتیجه. مانند آنکه مادری در کنار فرزند خود خوابیده و بی اختیار در خواب بر روی فرزند غلت می زند و منجر به مرگ وی شود .در این قبیل جنایات مهلت پرداخت دیه سه سال قمری پس از وقوع جنایت است. نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
دیه
  • 1542
دیه و مقدار آن در سال 1395 : دیه مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس ، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهت قصاص ندارد،مقرر شده است. (ماده 448 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  متن بخشنامه آیت الله صادق آملی لاریجانی به این شرح است: در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1395، مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون ریال تعیین می گردد. مستندا به  ماده 555 قانون مجازات اسلامی ماه های حرام  عبارتند از محرم، رجب ، ذی القعده و ذی الحجه و چنانچه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در یکی از این ماه ها باشد به میزان یک سوم به دیه افزوده می شود. نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی