تخلیه مورد اجاره بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
چک تخلیه
  • 1712
به طور کلی می توان گفت جهت وصول چک برگشتی 3 روش وجود دارد : 1- شکایت کیفری 2- شکایت حقوقی 3- از طریق مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی اخذ چک از مستاجر بابت تضمین مورد اجاره در موعد مقرر بسیار رایج است . بدین نحو که یا در متن چک عبارت « بابت تضمین تخلیه » قید می گردد و یا بدون قید عبارت مزبور در چک درقرارداد اجاره به چک تضمین تخلیه اشاره می شود و با ذکر شماره چک بیان می شود که چک در صورتی قابل وصول است که مستاجر به تعهد خود مبنی بر تخلیه مورد اجاره عمل ننماید ؛ در این صورت تعقیب کیفری صادر کننده چک که به تعهد خود عمل ننموده منتفی می گردد . بنابراین  با طرح دعوای حقوقی و اثبات این موضوع که مستاجر به تعهد خود عمل ننموده حکم به پرداخت وجه چک توسط دادگاه ، صادر می گردد . حال میخواهیم حالتی را در نظر بگیریم که مستاجر به تعهد خود عمل نموده اما موجر از پس دادن چک به صادر کننده آن خودداری می نماید . در اینصورت مستاجر می تواند با طرح دعوای حقوقی استرداد چک و اثبات این موضوع که به تعهد خود عمل نموده چک را از موجر بازستاند  .نویسنده : آتوسا جلیلی 
تفاوت دعوای تصرف عدوانی و تخلیه
  • 1144
باید گفت دعوای تصرف عدوانی و تخلیه دو دعوای متفاوت می باشند که برای طرح هر یک از آنها باید شرایطی وجود داشته باشد که با دیگری متفاوت است . دعوای تصرف عدوانی و تخلیه صرفاً در مورد املاک قابل طرح می باشد و قابلیت مطرح شدن در مورد اموال منقول مثل اتومبیل را ندارند . در دعوای تخلیه مشخص می باشد که مالک کیست و همچنین تصرف سابق خوانده در ملک کاملاً قانونی بوده است اما خواهان مدعی است که ادامه تصرف خوانده در ملک بر خلاف قرارداد و یا قانون بوده مانند مستاجری که پس از انقضای مدت اجاره در قرارداد همچنان عین مستاجر را در تصرف دارد و مالک می تواند علیه او دعوای تخلیه را مطرح کند . در دعوای تصرف عدوانی ، خواهان دعوا برای اثبات ذی حقی خود به سابقه تصرفش استناد می کند ، در واقع قانونگذار به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدواناً از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت به صرف اثبات تصرف قبل خود از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد ، حتی اگر متصرف فعلی ، مالک باشد . به این نکته نیز باید اشاره نمود که شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه دعوای مالکیت نمی باشد . نویسنده : آتوسا جلیلی