نققه معوقه بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
نفقه معوقه
  • 1316
زوجه می تواند در صورت تمکین یا عذر موجه جهت عدم تمکین خود، نفقه ماه های گذشته را نیز که طلب نکرده است مطالبه نماید. روش مطالبه به وسیله دادخواست به دادگاه خانواده می باشد در اینصورت مطابق ماده 1111 قانون مدنی - زن مي تواند درصورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به محكمه رجوع كند دراين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم خواهدكرد. )در صورتیکه اجرای حکم محکمه و اجبار دادگاه برای پرداخت نفقه غیر ممکن شود مطابق ماده 1129 که عنوان کرده است : « در صورت اسنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.  در اینصورت  طلاق خویش را از محکمه تقاضا نمایند .نویسنده : حمیدرضا کاکاوند