دعاوی بانکی
تفاوت اعسار با ورشکستگی
  • 2715
1- همانطور که مطرح شد در اعسار ، عدم توانایی افراد غیر تاجر ملاک عمل است اما در ورشکستگی ، توان تادیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل است . 2- در اعسار اگر بعد از صدور حکم اموالی کشف شود قابل توقیف است اما در ورشکستگی خیر و اموال تحصیل شده در اختیار مدیر تصفیه قرار می گیرد . 3- طریق اثبات اعسار با شهادت شهود است اما در ورشکستگی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با حسابرسی دقیق دفاتر شرکت . 4- به صرف تمول دارایی شخص مدعی اعسار ، می تواند معاملات بعدی را انجام دهد اما تاجر ورشکسته ، نیاز به اعاده اعتبار دارد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نحوه تملک ملک مورد مزایده توسط بانکها و موسسات مالی اعتباری...
  • 9596
اگر بعد از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک درآید با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت ، سند ملک از نام راهن خارج و به اسم بانک یا موسسه اعتباری انتقال پیدا می کند و بانک یا موسسات مذکور می توانند با دارا بودن سند مالکیت ، متصرف را با دادخواست خلع ید از دادگاههای حقوقی بیرون نمایند حتی اجرت المثل ایام تصرف از مزایده تا لحظه خلع ید و اجرای آن را از متصرف دریافت نمایند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
نحوه اقدام علیه صادر کننده اسناد تجاری و ضامنین...
  • 3705
هنگامی که وامی معوق گردد بانکها و موسسات وام دهنده می توانند به پشوانه قرارداد داخلی و اسناد تجاری فوق علیه وام گیرنده و ضامنین ، متضامناً اقدام نمایند . اقدام وام دهنده از طریق 2 مرجع امکان پذیر است اول اداره اجرای مفاد اسناد رسمی دوم دادگاههای عمومی حقوقی . 1- اداره اجرای مفاد اسناد رسمی : اداره اجرا به مانند سند رهنی می تواند بر روی اسناد تجاری ، اجرائیه صادر نماید و طی آن 2 اقدام متصور است یا بدهکار و ضامنین را ممنوع الخروج نمایند یا اموال آنان را به میزان بدهی مورد تقاضا ، توقیف و به حراج بگذارد . اما در این مرحله امکان صدور حکم جلب بدهکار و ضامنین متصور نیست زیرا اداره اجرا محکمه قضایی ذیصلاح نمی باشد که دستور بازداشت شخصی را صادر نماید . 2- محاکم دادگستری : راه دوم مراجعه به محکمه قضایی توسط وام دهنده می باشد که می تواند از طریق تقدیم دادخواست حقوقی علیه بدهکارو ضامنین که صادر کننده و امضاء کننده ظهر اسناد تجاری هستند اقامه دعوای مطالبه طلب نماید حکمی که صادر می شود ، بدهکار و ضامن را متضامناً به پرداخت اصل سند تجاری مورد توثیق ، خسارت دیر کرد و خسارات دادرسی محکوم می نماید . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
اقدمات بانک علیه بدهکاران بانکی
  • 4288
احکام صادره از مراجع قضایی می تواند حاوی توقیف اموال بدهکاران بانکی و ضامنین ( در صورت وجود ) یا صدور برگ جلب آنان مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد . جلب یاد شده قابلیت اینکه سند گذاشته شود و طرف آزاد شود نیست ، و بدهکار و ضامن تا زمانی که نپردازند یا آنرا اقساط ننمایند در حبس باقی خواهند ماند .مگر اینکه دادخواست اعسار و تقسیط را ارائه نمایند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند