خسارت تاخیر تأدیه
تعریف خسارت تاخیر تادیه
  • 3531
مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دعوایی مبنی بر مطالبه وجه مطرح شود از زمانی که طلبکار تقاضای وصول را طرقی از قبیل اظهارنامه رسمی ، دادخواست ، برگشت زدن چک و یا واخواست سفته از بدهکار بنماید در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد ، خسارات دیرکرد را محاسبه و به آن علاوه از اصل طلب ، حکم می دهد. منتهی در امور بانکی مطابق ذیل ماده 522 قانون فوق مقرر داشته : « ... مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند . » که این همان قراردادی است بین بانک و مشتری و به نحوه دیگری ، قرارداد و دیرکرد را مصالحه می نمایند و آن ماده 230 قانون مدنی است که مقرر داشته : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت ، تأدیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند . » این شرط در واقع خسارت عدم ایفاء تعهد قراردادی یا وجه الالتزام قراردادی است . بدین معنی که در قرارداد ، چنین شرطی معین شده باشد مشمول این ماده خواهد بود . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
خسارت تادیه بانکی | نحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه بانکی...
  • 3690
به عنوان مثال وام گیرنده باید اصل و سود بانکی را در سر وعده معینی بپردازد و اگر نپرداخت ، علاوه از استرداد اصل سود ، مبلغی معادل به عنوان مثال 22% در سال باید خسارت بپردازد هرگاه چنین شرطی شده باشد محکمه در صورت تقاضای بانک ، مشتری بدهکار را ملزم به پرداخت چنین خسارتی می نماید به عنوان مثال اگر اصل وام یک میلیارد ریال باشد و 2 سال معوق مانده باشد فرمول آن چنین است : 220/000/000= 22% ضربدر 1/000/000/000 لذا سالیانه 220/000/000 ریال خسارت 1/000/000/000 ریال است که جمع خسارات 2 ساله آن می شود 440/000/000 ریال ، بر همین مبنا مبلغی که مشتری بدهکار باید بپردازد با اصل وام معادل 1/440/000/000 ریال می شود . تذکر : در بسیاری از موارد مشاهده شده مشتری اعلام می نماید تا کنون مقداری از اقساط را پرداخته اما اصلاً از اصل آن کم نشده است و هنوز مبلغی حتی بیشتر از اصل ، بدهکار است آیا محاسبه پرداختی انجام نشده است ؟ در جواب باید گفت که قراردادهای بانکی که به دقت ، مفاد آن قرائت شود آورده شده چنانچه مشتری در پرداخت به موقع اقساط کوتاهی کند و وام دریافتی ، معوق گردد مبالغ پرداختی ابتدا بابت خسارت ، سپس سود و در نهایت از اصل ، کم می شود یعنی با توجه به اینکه اصل وام مطابق قرارداد اگر معوق شود می تواند خسارت ، تولید کند . اما خسارت به تنهایی نمی تواند خسارت تولید کند زیرا مطالبه خسارت از خسارت طبق نظریه شورای محترم نگهبان ، غیر شرعی شناخته شده است لذا بانکها مبالغی از مشتری بدهکار را بابت خسارت وی برداشت می کنند تا اصل ، سر جایش بماند و بتواند تولید خسارت مجدد نماید لذا هیچگاه در صورت امکان نباید وامی را معوق نمود که به این مرحله برسد .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند