ثبت احوال
عملیات های تغییر شناسنامه
  • 1614
رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۸ـ۲۴/۱/۱۳۹۵ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور طبق مادة ۱ اصلاحی قانون ثبت احوال، صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی از وظایف ادارة ثبت احوال است، مع‌هذا چنانچه شخصی که فاقد شناسنامه باشد به ادعای ایرانی بودن، الزام ادارة ثبت احوال را به صدور شناسنامه برای خود درخواست کند، دعوای او در دادگاه قابل رسیدگی است، لکن الزام ادارة ثبت احوال به صدور شناسنامه منوط به آن است که به طریقی که در قانون ثبت احوال پیش‌بینی شده احراز شود که متقاضی، شرایطی که در آن قانون برای صدور شناسنامه مقرر شده است، از جمله شرایط موضوع مادة ۴۵ اصلاحی قانون (هویت و تابعیت) را دارد یا نه. نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
تغییر سن
  • 3837
از جمله دعاوی عمده مربوط به اسناد سجلی ، دعاوی تغییر نام و نام خانوادگی و تغییر سن و در مواردی نیز تغییر جنسیت می باشد ، در صورتی که درخواست به لحاظ اشتباه در ثبت مندرجات سند شناسنامه یا درخواست حذف کلمات زائد یا تغییر نامهای ممنوع باشد،درخواست به هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال مستقر می باشد ارجاع می شود . اما در صورتی که درخواست تغییر نام به واسطه ممنوع بودن آن نام نباشد مثل تغییر نام از( هاشم به حمید) این درخواست در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . همچنین درخواست تغییر نام از حیث جنسیت و تغییر جنسیت ، دارای وصف قضایی هستند لذا در صلاحیت محاکم دادگستری می باشند . درخواست دیگری که بیشتر از سایر موارد بوده درخواستهای تغییر سن می باشد که این درخواست هم دو صورت دارد : اگر این درخواست برای تغییر سن کمتر از پنج سال باشد مثل تغییر سن از 30 به 26 سال باشد ، دعوای آن در صلاحیت دادگاه شهرستان تنظیم کننده سند است ولی اگر بیش از پنج سال باشد مثل درخواست تغییر سن از 30 به 22 سال این تصمیم در صلاحیت کمیسیون خاص است . فارغ از دلایل بسیاری که افراد برای تغییر سن دارند شاید دانستن برخی قوانین ، در چنین تصمیمی موثر باشد به عنوان مثال : طبق ماده 3 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 سن مشمولان و افراد تحت تکفل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت از آن تابع مندرجات اولیه شناسنامه بوده و هرگونه تغییری که بعمل آمده باشد از لحاظ وظیفه عمومی معتبر نخواهد بود یا طبق قانون الحاق تبصره 2 به ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1379 ملاک تشخیص سن برای برخوداری از مزایای قانونی تأمین اجتماعی شناسنامه ای است که در بدو بیمه شدن به سازمان تأمین اجتماعی ارائه شده و یا می شود و هرگونه تغییراتی که پس از آن در شناسنامه به عمل آید ، برای سازمان یادشده معتبر نخواهد بود . در نتیجه یکی از مهمترین موارد در خصوص تغییر محتویات شناسنامه ، صداقت کامل با وکیل مشاور است تا خدای ناکرده تلاشهای انجام شده در نهایت منجر به نتایج نامطلوب نگردد . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند