داوری در قرارداد
اعاده دادرسی به رای داور
  • 1881
اعاده دادرسی به رای داور از طرق فوق العاده شکایت به آراست که این موضوع در مواد 426 تا 441 آیین دادرسی مدنی گنجانده شده . در صورتی که رای داور اجرا شود و متعاقب آن، مدرکی دال بر عدم استحقاق محکوم له به دست آید چه باید کرد؟ اکثریت قضات دادگستری ساری اعلام نمودند که طرح دعوای اعاده دادرسی ممکن نیست زیرا رای داور حکم محسوب نمی شود.اقلیت قضات نیز به طرح دعوای دارا شدن بلاجهت نظر داده اند و معتقدند که محکوم له می تواند از این طریق ، اقدام به استرداد وجه نماید . پاسخ کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه به این صورت است که « محکوم علیه طبق مقررات قانون مدنی با توجه به  مدرک جدید از باب دارا شدن بی جهت علیه محکوم له طرح دعوا کند .» خدابخشی –عبدالله-حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی – شرکت سهامی انتشار-چاپ دوم-1392 نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی