اثبات زوجیت
نکاتی پیرامون اثبات زوجیت
  • 1511
ثبت نکاح موقت الزامی نیست مگر در سه مورد : الف) باردار شدن زوجه  ب)توافق طرفین  ج) شرط ضمن عقد مجازات عدم ثبت نکاح دائم ، فسخ و انفساخ آن ، طلاق ، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق  الزامی است. ضمن الزام به ثبت واقعه ... 1) به پرداخت جزای نقدی درجه پنج ( درجه پنج به معنی جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ( 80/000/000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180/000/000)ریال می باشد) 2) ویا حبس تعزیری درجه هفت (حبس تعزیری درجه هفت به معنی حبس نود و یک روز تا شش ماه می باشد) نکات:  الف) این مجازات فقط برای زوج (مرد) در نظر گرفته شده. ب) تا یک ماه پس از رجوع به مرد فرصت داده می شود تا این واقعه را به ثبت رساند. (برگرفته از مواد 20 – 21 -49 قانون حمایت خانواده مصوب 1391) نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی
اثبات زوجیت
  • 4374
به طوریکه مقرر است ، ثبت ازدواج دائم ، طلاق یا فسخ نکاح و رجوع در طلاق رجعی در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق اجباری و اثبات زوجیت آسان است. سابق بر این چون در نزد 2 شاهد اینگونه امور انجام می پذیرفت و عاقد یا طلاق دهنده نیز یکی از اشخاص ریش سفید محله بود لذا بسیار اتفاق می افتاد که زوجیت ، انکار می شد یا من غیر حق و برای وارث تلقی شدن، کسی خود را همسر دیگری اعلام می کرد این شد که قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 1311/02/20تصویب شد که در حال حاضر به موجب بند 2 ماده 58 قانون حمایت از خانواده فسخ گردیده است . اما برای عدم ثبت اینگونه امور مطابق ماده 52 قانون مذکور ، جرم انگاری گردیده است. ماده 52 : « هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی اساس بوده است یا بر خلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود . این حکم در مورد قائم مقام قانون اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت ، آن را در دادگاه انکار کند یا علیرغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد ، جاری است .»  و به موجب ماده 19 قانون مجازات اسلامی حیس تعزیری درجه شش یعنی حبس بیش از 6 ماه تا 2 سال و جزای نقدی درجه شش یعنی بیش از 20 میلیون ریال تا 80 میلیون ریال . نویسنده : حمیدرضا کاکاوند