ثبت شرکت بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
ثبت قرض الحسنه | فرآیند ثبت موسسه قرض الحسنه | دستورالعمل اجرائي تاسيس...
  • 1364
صندوقهای قرض الحسنه در قالب موسسه غیر انتفاعی در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری پس از كسب موافقت اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی بنا به روش زیر به ثبت می رسد: الف: مدارك مورد نیاز ثبت موسسه قرض الحسنه : * دو جلد اساسنامه كه به امضای موسین و هیات امنا رسیده باشد و یك نسخه كپی آن . * دو برگ تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری كه به امضائ موسسین و اعضائ هیات امنا رسیده باشد و یك نسخه كپی آن .  * مجوز ثبت صادره از اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی . * فتوكپی شناسنامه برابر اصل شده موسسین و هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین ویك نسخه كپی آن . ب : روش ثبت موسسه قرض الحسنه: * اساسنامه ضمیمه دو جلد اساسنامه كه ذیل تمام صفحات به امضای موسسین و هیات واعضا هیات مدیره امنا رسیده باشدو یك نسخه كپی آن . * صورتجسات ضمیمه اساسنامه كه هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین مشحص شده و به امضای آنان رسیده باشد .  * تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری كه برای تقاضانامه ثبت موسسه قرض الحسنه نیز از آن می توان استفاده نمود تكمیل و به امضا موسسین و هیات امنا و هیات مدیره رسیده باشد. (توجه: تقاضانامه مذكور بایستی ازاداره ثبت شركتها وموسسات غیر تجاری ابتیاع شود) * فتوكپی شناسنامه موسسین واعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره و بازرسین درمراجع ذیصلاح برابراصل شود . * پس ازتهیه مدارك فوق الذكر یك سری كپی ازتمام آنها تهیه و همراه سایر مدارك تحویل اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری شود . * احدی ازاعضا هیات مدیره یا هیات امنا (یا وكیل رسمی شركت) با دردست داشتن مدارك فوق الذكر برای تعیین نام به قسمت تعیین نام اداره ثبت شركتها مراجعه نماید (دراین راستا لازم است قبلا هماهنگی لازم بین موسسین و اعضا هیات مدیره و هیات امنا درخصوص تعیین چندنام برای موسسه قرض الحسنه به عمل آیدو چند نام انتخاب شود و معمولا برای موسسات قرض الحسنه ازاسما ء متبرك كه دارای قداست خاصی دربین مردم می باشد و بدون سابقه ثبت هم باشد استفاده و به قسمت تعیین نام مراجعه شود. * مسئول تعیین نام ، یكی از اسما ء كه دارای معنا و مفهوم خاص باشد و نیز سابقه ثبت ندارد را انتخاب ، و روی برگ تقاضانامه درج می نماید و بایستی موافقت بااین نام ازمسئولین اداره ثبت شركتها اخذ ونام معینه دردفتر تعیین نام ثبت شود . * مدارك اصل و كپی تحویل قسمت پذیرش شود و مسئول مربوطه در بدو امر نسبت به بررسی اجمالی مدارك اقدام و سپس تحویل گرفته می شود وبرگ رسید با تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای اخذ پاسخ صادر و تحویل ذینفع می شود . * در تاریخ معینه در برگ رسید به قسمت اعلام نتیجه مراجعه شود كارشناس مربوطه برای ثبت موسسه قرض الحسنه نیاز به استعلام دارد فلذا نسبت به استعلام از اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی اقدام می نماید و شماره و تاریخ استعلام را به ذینفع جهت پیگیری بعدی تسلیم می نماید . * پس از گذشت مدتی بایستی با هماهنگی قبلی به اداره استعلام شونده مراجعه و فرم های مربوطه توسط موسسین و اعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره كامل شود و اداره مذكور پس از بررسی صلاحیت متقاضیان مراتب موافقت با ثبت موسسه قرض الحسنه كتبا به اداره ثبت شركتها اعلام می نماید . * كارشناس اداره ثبت شركتها پس از وصول مراتب موافقت اداره استعلام شونده نسبت به تهیه آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه اقدام می نماید . * در مراجعه بعدی به اداره ثبت شركتها آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه را دریافت و به حسابداری جهت دریافت قبض حق الثبت و هم چنین واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شركتها جهت تعیین حق الدرج انتشار آگهی تاسیس در روزنامه كثیرالانتشار مراجعه و مبالغ معینه به شعبه بانك ملی ایران مستقر در سازمان ثبت پرداخت گردد .  * پس از پرداخت ها فیش پرداختی حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شركتها ارائه و مسئول مربوطه نسبت به ممهور نمودن پیش نویس آگهی اقدام می نماید و سپس آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه به واحد ثبت تاسیس و تغییرات تحویل داده می شود . * مسئول مربوطه با ثبت آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه در دفتر ثبت ضمن تعیین شماره ثبت و درج آن در روی اوراق مربوطه در ذیل ثبت از شخص معرفی شده در ذیل صورتجلسه ها با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید . * آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه به دبیرخانه تحویل شود دبیرخانه ضمن شماره نمودن آگهی تاسیس نسخه مدارك مربوط به موسسه را تحویل نماینده معرفی شده می نماید و نماینده مذكور نسخه آگهی مربوط به درج در روزنامه كثیرالانتشار را تقدیم واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شركتها می كند و نسخه مربوط به درج روزنامه رسمی به شركت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص مستقر در خیابان بهشت ساختمان دادگستری تحویل می دهد و مسئول مربوطه ضمن تعیین مبلغ حق الدرج و صدور فیش نماینده موسسه بایستی مبلغ معینه را به بانك پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر روزنامه رسمی تحویل نماید و در این مرحله كار ثبت موسسه به اتمام رسیده است . توجه: در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس چند نسخه كپی از آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه تهیه كه در هنگام تحویل آگهی ممهور به مهر روزنامه رسمی می شود و تا زمان انتشار روزنامه رسمی از این آگهی مهر شده می توان استفاده قانونی كرد . موسسات نیز مانند شركتها می توانند دفاتر روزنامه وكل و دارایی داشته باشند و در این صورت لازم است كه دفاتر مزبور تهیه و باارائه آگهی ممهور به مهر روزنامه رسمی و ابتیاع اظهارنامه پلمپ دفاتر از واحد فروش اوراق بهادار و تكمیل امضاء آنها توسط دارندگان یا مدیرعامل و یا وکیل موسسه و ارائه آن به واحد پلمپ دفاتر نسبت به پلمپ دفاتر روزنامه و كل و دارایی اقدام لازم بعمل خواهد آمد. * برای اعمال تغییرات بعدی در موسسه قرض الحسنه می توان از راهنمای ثبت موسسه وتغییرات آن مندرج در این راهنما استفاده شود . فصل او ل- نام - تابعیت - مدت- مركز - موضوع – سرمایه ماده ١- این موسسه بنام صندوق ............. است كه در این اساسنامه اختصاراً صندوق نامیده می شود. ماده ٢- صندوق دارای تابعیت ایرانی است. ماده ٣- صندوق برای مدت نامحدود تشكیل شده است . ماده ٤- مركز اصلی صندوق در .............. است و صندوق می تواند پس از كسب موافقت با رعایت مقررات و موازین مربوطه در تهران یا سایر نقاط داخل و خارج كشور شعبه دایر و یا نمایندگی اعطا نماید. ماده ٥- موضوع صندوق انجام كارهای عام المنفعه بطور غیر انتفاعی و بشرح زیر می باشد : الف -پرداخت وامهای بدون بهره ( قرض الحسنه) و اعطای اعتبارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با رعایت موازین شرعی . ب - دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلی و خارجی و قبول هدایا. ج - وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص و قبول نمایندگی و وكالت. د - اقدام در جهت اشاعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی بهر نحو و كیفیت و انجام امور خیریه و خدمات عام المنفعه در جهت پیشبرد اهداف اسلامی ( انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از كسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی و دریافت پروانه انتشار با رعایت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت.) ه- افتتاح حسابهای پس انداز و جاری ویا هرنوع حساب بدون بهره دیگر. و- انجام عملیاتی از قبیل اداره اموال دیگران اعم از منقول و غیر منقول حفاظت وصایت قیمومت و وكالت. ز- از آنجا كه كلیه اهداف و فعالیتهای صندوق منحصراً در جهت جلب رضای خداوند و خدمت به جامعه مسلمین است لذا انجام عقود شرعی در حدود تامین هزینه متعارف صندوق مجاز بوده و كیفیت آن مطابق با قوانین فقهی شرعی و مقررات كشوری (بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی)و بر اساس آیین نامه های داخلی خواهد بود. تبصره ١- طرحها برنامه ها و سایر اقداماتی كه در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یكی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد. تبصره ٢- صندوق و اعضا وابسته به آن بنام صندوق حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را ندارد. تبصره ٣- صندوق و اعضائ وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند. تبصره ٤- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه هیات مدیره پس از موافقت نیروی انتظامی قابل اجرا می باشد. ماده ٦- سرمایه صندوق ............. ریال است كه توسط موسسین و مردم تامین گردیده است. فصل دوم - اركان صندوق ماده ٧- اركان صندوق عبارتند از : هیات امنا هیات مدیره و بازرسان كه تابع مقررات كلی اساسنامه خواهند بود. ماده ٨- هیات امنا صندوق مركب از ٢٩ نفر است كه از سوی موسسین انتخاب می شوند این هیات بالاترین مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین می باشد. ماده ٩- هر یك از اعضا هیات امنا باید در هنگام حیات خود یك فرد متدین و مورد اعتماد را كه دارای صلاحیت اخلاقی باشد برای جانشینی خویش معرفی نماید كه بعد از وفات وی بعنوان عضو هیات امنا انجام وظیفه نماید عضو مذكور باید مورد قبول حداقل سه چهارم اعضا هیات امنا قرار گیرد و بهمین ترتیب هر كس كه بعدا به عضویت هیات امناء برگزیده می شود باید جانشین خود را به ترتیب ذكر شده معین و معرفی نماید بطوریكه تكالیف و وظایف مقرره در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد. تبصره ١- چنانچه هر یك از اعضا هیات امنا در زمان حیات خویش از تعیین ومعرفی جانشین و یا از ادامه همكاری به هر صورت وبه هریك كیفیت خودداری نماید هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با اكثریت آرا انتخاب نموده و بعنوان عضو هیات امنا به جانشینی شخص مذكور خواهد پذیرفت . تبصره ٢- امتناع یا عدم حضور در جلسات در صورتی محرز می شود كه عضو ممتنع كتبا انصراف خود را به هیات امنا اطلاع دهد و در غیر اینصورت با اخطار كتبی هیات امنا چنانچه ظرف ١٥ روز عضو مذكور حاضر به ادامه همكاری نشود یا دلیل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضویت در هیات امنا مستعفی تلقی می شود و هیات امنا برای انتخاب جانشنی او تصمیم خواهد گرفت. تبصره ٣- چنانچه اكثریت هیات امنا تشخیص دهند كه یكی از اعضا هیات امنا یا جانشین او فاقد صلاحیت اخلاقی و دینی است ویا بعدا این تغییر در وی بوجود آید شخص دیگری را كه واجد شرایط و مورد اعتماد باشد با اكثریت آراء به جای شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود. ماده ١٠- هیات امنا حداقل هر سه ماه یكبار برای رسیدگی به امور صندوق تشكیل جلسه خواهند داد دعوت از اعضا هیات امنا بوسیله رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس بعمل خواهد آمدو در مورد ضروری اعضا هیات امنا یا هیات مدیره ویا بازرسان می توانند هیات امنا را دعوت كنند. تبصره: جلسه هیات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت. ماده ١١- دعوت هیات امنا بوسیله پست یا تلفن و یا به هر نحو مقتضی دیگر بعمل خواهد آمد فاصله تاریخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه باید حداقل ٥ روز باشد. ماده ١٢- تصمیمات هیات امنا با رای دو سوم افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده ١٣- وظایف و اختیارات هیات امنا عبارت است از : رسیدگی به ترازنامه و بیلان ، استماع گزارش بازرسان ، انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرسان ، تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق ، اصلاح اساسنامه بجز مواردی كه مربوط به اهداف و مدت صندوق است ، تامین زمان احتمالی تعیین خط مشی صندوق ، انحلال ، تصفیه. ماده ١٤- هیات مدیره صندوق دارای حداقل ٧ نفر عضو اصلی و ٥ نفر عضو علی البدل خواهد بود كه توسط هیات امنا از بین اعضا یا از خارج بمدت ٢ سال انتخاب می شوند. ماده ١٥- شركت اعضا هیات مدیره در جلسات هیات مدیره ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود. ماده ١٦- در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یك از اعضا هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیات مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود. ماده ١٧- صاحبان امضا اعضا اصلی هیات مدیره و كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا حداقل دو نفر از اعضا اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام او و مهر صندوق معتبر خواهد بود. ماده ١٨- هیات مدیره باید در نخستین جلسه خود كه حداكثر یك هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیات امنا تشكیل خواهد شد از بین خود یك نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و یك نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب نمایند. ماده ١٩- انتخاب مجدد هر یك از اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره بلامانع است. ماده ٢٠ هیات مدیره علاوه بر جلساتی كه بطور مرتب و حداقل هر ١٥ روز یكبار تشكیل خواهد داد بنابه ضرورت با دعوت كتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس یا مدیرعامل و یا چند نفر از اعضا هیات مدیره تشكیل جلسه فوق العاده خواهد داد فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشكیل جلسه هیات مدیره حداكثر سه روز خواهد بود. ماده ٢١- جلسات هیات مدیره در صورتی رسمی و معتبر خواهد بود كه حداقل با حضور دوسوم اعضا تشكیل شود هر گونه تصمیم با رای موافق اكثریت مطلق هیات مدیره معتبر خواهد بود. ماده ٢٢- وظایف و اختیارات هیات مدیره: نمایندگی در برابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتی و خصوصی عزل و نصب ماموران و كاركنان صندوق تعیین شغل یا ترفیع و تنبیه و اجرای شرایط استخدامی افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانكها یا سایر موسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق قبول تعهد ظهرنویسی ویا قبولی انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل و دفاع از آن رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوت یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در كلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاههای عمومی و دیوان كشور و سایر مراجع یا حق مصالحه و سازش و تعیین وكیل با حق توكیل غیر ادعای جعل و انكار نسبت به سند طرف واسترداد سند و تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و كیل با حق توكیل به غیر ولو كرارا و عزل و انتخاب مجدد آنها تعیین میزان حق الوكاله انتخاب مصدق و كارشناس اقرار نسبت به كلیه امور دعوی خسارت جلب ثالث و دفاع از آن دعوی متقابل و دفاع از آن درخواست صدور اجرائیه اعم از دادگاههای دادگستری و اجرای ثبت و هر دادگاه دیگر و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محكوم به اجرای مصوبات هیات امنا قبول یا رد هدایا و وجوه بلاعوض یا كسب اختیار نام در نوع مصرف آن. ماده ٢٣- هیات مدیره باید ازبین خود یاازخارج یك نفر شخص حقیقی ایرانی مسلمان و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نمود ه و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین نماید . مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است و درحدود اختیاراتی كه ازطرف هیات مدیره به وی تفویض شده است نماینده صندوق محسوب شده و ازطرف صندوق حق امضا دارد . ماده ٢٤-اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولی درهرحال انتخاب مجدد او برطبق مقررات این اساسنامه بلامانع است ماده ٢٥- مدیرعامل می تواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام ویا معاون انتخاب نموده و باقبول مسئولیت كامل تمام یاقسمتی ازاختیارات خود را به اویا هریك ازكاركنان صندوق تفویض نماید . ماده ٢٦- هیات امنا یك بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل برای مدت یكسال ازبین خود یا ازخارج انتخاب می كنند. ماده ٢٧- بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملكردصندوق و درباره صحت دارائی وعملكرد صندوق و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران دراختیار هیات امناگذاشته اند كتبا اظهار نظرنماید. ماده ٢٨- درصورت فوت یااستعفا یامعذوریت بازرس اصلی یاسلب شرایط ازاوبازرس علی البدل بجای اوانجام وظیفه خواهد نمود . ماده ٢٩- بازرس می تواند درهرموقع و بهرگونه رسیدگی و بازرسی رادرمورد عملیات صندوق انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه رامطالعه كرده و مورد رسیدگی قراردهد و درصورت لزوم تقاضای تشكیل جلسه فوق العاده هیات امنا را بنماید . ماده ٣٠-هیات مدیره و بازرسان تازمانی كه جانشین آنها ازسوی هیات امنا تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خودباقی خواهند بود . فصل سوم - سال مالی - انحلال و تصفیه ماده ٣١- سال مالی صندوق ازاول فرودین ماه هرسال شروع ودرپایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد اولین سال مالی صندوق ازتاریخ ثبت تاپایان اسفند همان سال است. مده ٣٢-انحلال و تصفیه : چنانچه بعللی تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود هیات امنا بااكثریت سه چهارم مجمع آراء ٥ نفر را ازبین خود یااعضاء هیات مدیره یاخارج بعنوان هیات تصفیه انتخاب می نمایند . ماده ٣٣-هیات تصفیه پس ازرسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی هاو تعیین دارائی مسلم اعم ازمنقول وغیرمنقول و وصول مطالبات باقی مانده دارائی صندوق راباتصویب هیات امنا و بانظر نماینده ولی فقیه به یكی ازمراكز خیریه واگذار خواهد كرد .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
ثبت موسسه | مدارک موردنیاز ثبت موسسه غیر تجاری | قوانین ثبت موسسه غیرت...
  • 1308
ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی، موسسه غیر تجارتی را چنین تعریف نموده است:  « مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵٨۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند » مدارک لازم جهت ثبت مؤسسات غیر تجاری ١) اخذ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسه از اداره ثبت شرکت‌ها وتکمیل و امضا توسط شرکاء 2) تنظیم اساسنامه حداقل در ٢ نسخه و امضای ذیل تمام صفحات توسط کلیه شرکاء ٣) تنظیم صورتجلسه مجمع موسسین حداقل در ٢ نسخه. ۴)فتوکپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی شرکاء ودرصورت داشتن توضیح درشناسنامه یک کپی ازآن . ۵)اخذ مجوز در رابطه با موضوع موسسه در صورت لزوم. 5-1) قید سرمایه به هر میزان در موسسه مجاز می‌باشد. 5-2) امضای مدیر شعبه و فتوکپی شناسنامه و قید محل سکونت در صورتی که شرکت شعبه داشته باشد الزامی است . موسسات غیر تجارتی به دونوع تقسیم می‌شوند: 1) موسساتی که هدف از تشکیل آن‌ جلب منافع وتقسیم آن بین اعضای خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می‌شود. 2) موسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع مادی و تقسیم منافع بین اعضای خود یا غیر باشد اینگونه موسسات موسسات غیر تجارتی نامیده می‌شوند. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند  
ثبت شرکت تضامنی |نکات و نحوه ی تشکیل شرکت تضامنی...
  • 1326
شرکت تضامنی شرکتی است که تحت یک عنوان خاصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می گردد. همان طور که از نام شرکت مشخص است در صورتی که دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض و تعدات کافی نباشد ، هریک از شرکاء به تنهایی مسئول پرداخت تمامی قروض می باشد. مهمترین و رایج ترین شرکت تضامنی ، « صرافی » میباشد . مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت : 1)مدارک سجلی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2) اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل . 3) داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد . 4) اقرارنامه (که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد .) 5) اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود . نکات مربوط به شرکت تضامنی 1) در ثبت شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و حداقل نام یکی از شرکاء قید شود . بعنوان مثال: « شرکت تضامنی کیانی و شرکاء ».  2) در این شرکت ، تقسیم منافع بر اساس موازین مقرر در اساسنامه میباشد و در صورتیکه اساسنامه در این مورد سکوت کرده باشد،منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود . 3) در این شرکت شرکاء می بایست حداقل یک نفر را از میان خود یا خارج از شرکت به عنوان مدیر انتخاب نمایند . 4) انتقال سهم هریک از شرکاء با رضایت تمامی شرکاء امکانپذیر است . 5) اگر شخصی به عنوان شریک ضامن داخل در شرکت شود ، وی متضامناًمسئول قروضی هم که قبل از حضور وی وجود داشته است خواهد بود . 6) در صورت فوت هریک از شرکاء ، بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام (ورثه) متوفی خواهد بود .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
ثبت شرکت نسبی | تعریف و خصوصیات ثبت شرکت نسبی | شرایط ثبت شرکت نسبی...
  • 1366
شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل و ثبت می شود و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته باشند. بعنوان مثال اگر دو شریک به نسبت 80 درصد به 20 درصد تشکیل شرکت نسبی بدهند و مبلغ 1/000/000/000 ریال دین بر ذمه شان قرار گیرد ، بترتیب ، شریک اول 000 /800/000 ریال و شریک دوم  200/000/000 ریال مسئول بازپرداخت دین هستند. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی : 1)مدارک سجلی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2) اصل گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل. 3)داشتن مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد. 4)اقرارنامه(که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد. 5)اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود. نکات مربوط به شرکت نسبی 1) ذکر عبارت « شرکت نسبی» و حداقل نام یکی از شرکاء در زمان ثبت شرکت ضروری است .بعنوان مثال:" شرکت نسبی علی کیانی و شرکاء". 2) اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض و تعهدات کافی نباشد هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که دارند مسئول پرداخت قروض می باشند. *قاعده ی فوق در رابطه ی بین شرکاء صدق نمیکند و تعهدات شرکاء بر اساس قراردادها و موارد تعیین شده میان خودشان است. 3) شخصی که به عنوان شریک ضامن در شرکت نسبی وارد می شود به میزان سرمایه ای که می گذارد مسئول قروضی هم خواهد بود که قبل از ورود او وجود داشته است . *نحوه تأسیس و انحلال شركت نسبی همانند شركت تضامنی است و تنها وجه تمایز این دو شركت در میزان مسئولیت مدنی هریک از شركا بعد از انحلال شركت در مقابل بستانکاران می باشد. ثبت شرکت نسبی شركت نسبی شركتی است كه برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشكیل و مسئولیت هر یك از شركا به نسبت سرمایه ای است كه درشركت گذاشته است.(ماده ١٨٣ ق.ت) قانونگذار برای آگاهی اشخاص ثالث از نسبی بودن مسئولیت شركاء قید عبارت مزبور را لازم دانسته است. منظور از مسئولیت شركا به نسبت سرمایه این است كه هر شریك در صورتی كه دارائی شركت پس از انحلال و تصفیه برای ادای دیون و قروض شركت كافی نباشد به نسبت سهم الشركه خود از كل قروض در مقابل طلبكاران مسئولیت مدنی دارد. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
ثبت شرکت سهامی عام | مدارک و شرایط تشکیل شرکت سهامی عام...
  • 1349
این نوع از شرکت ، عمدتاً برای انجام پروژه های بزرگ عمرانی صنعتی كشاورزی تشکیل میگردد.  موسسین یا مدیران با اداره شركت ، سرمایه حاصله را در جریان گردش صحیح اقتصادی قرار می دهند و در اثر این عمل دو منفعت حاصل می گردد : در مرحله اول سودی از سرمایه گذاری یا انجام فعالیت های عمرانی نصیب سهامدار می شود و در مرحله دوم رونق و آبادانی را برای كشور به ارمغان می آورد. مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركتها:  .1)دو نسخه طرح اظهارنامه شركت سهامی عام  2)دو نسخه طرح اساسنامه شركت سهامی عام  3)دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی  4)گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه تعهد شده توسط موسسین 5)مدارک سجلی (فتوكپی شناسنامه و کارت ملی ) موسسین مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهامی عام 1)دو نسخه اظهارنامه 2)دو نسخه اساسنامه 3)دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین 4)دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره ( تعداد مدیران حداقل پنج نفر میباشد ) 5)آگهی دعوت مجمع موسسین در روزنامه تعیین شده 6)فتوكپی شناسنامه مدیران ( در مورد اشخاص حقوقی ارائه برگ نمایندگی الزامی است 7)گواهی بانكی مبنی بر واریز حداقل ٣٥% سرمایه شركت  8)ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز لطفاً به این نکته توجه گردد:    حداقل مبلغ میبایست پنج میلیون(5/000/000) ریال باشد . * میبایست حداقل ٢٠% سرمایه تعیین شده توسط موسسین تعهد گردد و ٣٥% از میزان تعهد شده پرداخت گردد. -بعنوان مثال اگر سرمایه 10/000/000ریال تعیین شده باشد باید 2/000/000ریال توسط موسسین تعهد و 700/00/000 ریال پرداخت گردد. * لازمست اظهارنامه و طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی به امضای موسسین رسیده باشد. *دریافت و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز. شركت سهامی عام نوع بخصوص ومنحصر بفرد شركت های بزرگ می باشد که میتواند به مردم سهام بفروشد و مردم می توانند در هنگام اعلام پذیره نویسی به شعب بانك اعلام شده مراجعه و ورقه تعهد سهم را امضا و وجوه معینه را به حساب شركت واریز نمایند. شرایط تاسیس شرکت سهامی عام برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین در ابتدای کار بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهد شده را در حسابی بنام شركت در شرف تاسیس نزد یكی از بانكها سپرده ، سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام كه به امضای كلیه موسسین رسیده باشد به اداره ثبت شركتها تسلیم ورسید دریافت دارند چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسلیم دارند. اداره ثبت شركتها بر اساس (ماده ١٠ ل.ا.ق.ت)پس از مطالعه اظهارنامه و ضمایم مربوطه و تطبیق مندرجات آن با قانون ، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نمود و اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین در جراید آگهی و در بانكی كه تعهد سهام نزد آن بعمل آمده درمعرض دید علاقه مندان قرار می گیرد علاقه مندان به خرید سهام در ظرف مهلتی كه اعلام شده به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضا و مبلغی كه باید نقدا پرداخت شود پرداخت ورسید دریافت خواهند داشت . ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی خواهد رسید نسخه اول در بانك نگهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانك به پذیره نویس تسلیم می شود و در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخص دیگر به جای پذیره نویس امضا نماید باید سمت و نشانی و هویت كامل خود را در ورقه قید نماید و مدارك مزبور ضمیمه ورقه تعهد سهم خواهد شد.  امضای ورقه سهم نشانه قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم خواهد بود.  پس ازا نقضای مهلت پذیره نویسی یا تمدید آن موسسین حداكثر در ظرف یكماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز تعهد صحیح سرمایه شركت كه اقلا ٣٥% آن پرداخت شده باشد مجمع عمومی موسس را دعوت خواهند نمود. مجمع عمومی موسس پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی كلیه سهام شركت و پرداخت مبالغ لازم وارد شور شده و اساسنامه شركت را تصویب و اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می نمایند و مدیران و بازرسان باید كتبا قبولی خود را اعلام و در این مرحله شركت تشكیل شده محسوب می گردد. آنگاه اساسنامه مصوبه مجمع عمومی موسس به ضمیمه صورتجلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان و صورتجلسه هیات مدیره و سایر مدارك مورد نیاز جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تحویل گردد و چنانچه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد به درخواست هر یك از موسسین با پذیره نویسان اداره ثبت شركتها گواهی نامه ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد سهام و تادیه وجوه در آن بعمل آمده ارسال می دارد تا موسسین و پذیره نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی را مسترد دارند و هر گونه هزینه كه برای تاسیس شركت پرداخت شده بعهده موسسین می باشد. نحوه انتخاب مدیران شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلاً یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند
شرکت با مسئولیت محدود
  • 1315
شرکت با مسئولیت محدود تقریباً رایج ترین شرکتی است که برای ثبت آن اقدام میشود . این شرکت از { حد اقل }دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هرکدام از شرکاء به میزان سهم الشرکه خود در شرکت شریک می باشند . مدارکی که برای ثبت شرکت مزبور مورد نیاز میباشد: 1) مدارک شناسایی(کپی شناسنامه و کارت ملی) شرکاء . 2)  ارئه ی  گواهی عدم سوء پیشینه مدیران شرکت( اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل ) 3)  داشتن مجوز مرتبط با فعالیت (در صورتی که موضوع شرکت نیازمند اخذ مجوز باشد.) 4) اقرارنامه(که با پر کردن فرم تنظیمی توسط اداره ثبت شرکتها صورت میپذیرد) 5) اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت توسط وکیل انجام می شود. نویسنده : حمیدرضا کاکاوند