ترهین و تملک ملک توسط بانک بایگانی - موسسه حقوقی عدالت نو | وکیل پایه یک دادگستری
نحوه تملک ملک مورد مزایده توسط بانکها و موسسات مالی اعتباری...
  • 7960
اگر بعد از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک درآید با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت ، سند ملک از نام راهن خارج و به اسم بانک یا موسسه اعتباری انتقال پیدا می کند و بانک یا موسسات مذکور می توانند با دارا بودن سند مالکیت ، متصرف را با دادخواست خلع ید از دادگاههای حقوقی بیرون نمایند حتی اجرت المثل ایام تصرف از مزایده تا لحظه خلع ید و اجرای آن را از متصرف دریافت نمایند .  نویسنده : حمیدرضا کاکاوند