دعاوی مالی - موسسه حقوقی عدالت نو

دعاوی مالی | مصادیق دعاوی مالی | مفهوم حق مالی و غیر مالی

دسته بندی ها:
شهریور 15, 1395
2861 بار دیده شده

موضوع : الزام به تنظیم سند یکدستگاه کامیون جرثقیل 

در این پرونده خریدار در ابتدا اقدام به تنظیم مبایعه نامه یکدستگاه کامیون جرثقیل 45 تن نموده بود که فروشنده از تنظیم سند به نام خریدار ، خودداری می نمود که با وکالت آقای کاکاوند ضمن صدور حکم الزام به تنظیم سند وی ، حکم به پرداخت خسارات و تسویه حساب با مکانیک خودرو ( جهت رفع عیوب ) و هزینه های پارکینگ ( به جهت توقف طولانی جرثقیل در پارکینگ ) صادر گردید و با تجدیدنظر خواهی فروشنده ، بازهم رأی صادره بدوی قطعی گردید .

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : مطالبه طلب

در این پرونده احدی از شرکت های یخچال سازی از موکل خریدی نموده بود که از پرداخت وجه آن امتناع می ورزید . در نهایت با طرح دعاوی مطالبه طلب از ناحیه آقای کاکاوند با وکالت از ناحیه طلبکار حکم به محکومیت وی صادر گردید . 

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : استرداد وجه به مبلغ 1/400/000/000 ریال 

در این پرونده فردی ، مبلغ 1/400/000/000 ریال طی 5 فقره رسید بانکی به حساب فرد دیگری واریز کرده بود و قرار شده بود که وجه آنرا در مدت زمان بعدی از گیرنده ، مسترد کند اما گیرنده وجه ادعا داشت که قبلاً واریز کننده وجه به وی مقروض بوده و این پرداختی ها بابت ادای قرض خودش بوده است که با طرح دعوای استرداد وجه از ناحیه آقای کاکاوند بوکالت از واریز کننده وجه، حکم به محکومیت گیرنده وجه به استرداد آن صادر شد‌. 

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

تصویر  دادنامه 3 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : مطالبه خسارت مبیع معیوب 

در این پرونده موکل آقای کاکاوند یکدستگاه جرثقیل 75 تنی را به شخصی فروخته بود با این شرط که تعدادی از قسمتهای اصلی جرثقیل مثل دکل ،پمپ موتور و … سالم باشد و مشتری ، الباقی ثمن معالمله را نپرداخته بود . با طرح دعوای مطالبه ثمن توسط موکل آقای کاکاوند ، خریدار نیز متقابلاً دادخواست فسخ را جهت وجود عیوب در عین مبیعه مطرح نموده بود که گرچه در دادگاه بدوی حاکم گردید اما با دفاعیات آقای کاکاوند در مرحله تجدید نظر ، حکم به رد دعوای خریدار جهت رفع عیب صادر گردید . 

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
مورد یا مضوع معامله

موضوع : مطالبه وجه 

در این پرونده شرکت در مناقصه سازمان تربیت بدنی سابق ( وزارت ورزش و جوانان فعلی ) برنده شده بود و پس از اتمام پروژه ساخت و تعمیر یکی از ورزشگاهها ، با فسخ پیمان مواجه گردید و سازمان مزبور از ارائه حق و حقوق شرکت ، استنکاف می نمود که با طرح دعوای مطالبه وجه خسارت از ناحیه آقای کاکاوند به وکالت از شرکت پیمانکار ، حکم به محکومیت سازمان صادر و اجرا شد . 

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

تصویر دادنامه 3 

تصویر دادنامه 4 

توصویر دادنامه 5 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : مطالبه وجه قرارداد

در این پرونده شخصی متعهد به دریافت وام  از بانک به نفع شرکتی نموده بود در ازای دریافت وام ، نیز شرکت ، متعهد به پرداخت حق وحقوق گیرنده وام نموده بود . پس از دریافت وام و ارائه به شرکت ، اعضاء شرکت از پرداخت حق گیرنده وام استنکاف می نموده اند که با طرح دعوای مطالبه وجه از ناحیه آقای کاکاوند به نفع گیرنده وام ، حکم به محکومیت شرکت و اعضاء آن صادر و قطعی شد . 

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : مطالبه وجه سفته 

در این پرونده شخص بدهکار ، 32 فقره سفته به منظور پرداخت بدهی خود به طلبکار داده بود که در سر وعده از پرداخت وجه آن استنکاف می نمود که با دفاعیات آقای کاکاوند از شخص طلبکار ، حکم به محکومیت وجه سفته ها بر علیه صادر کننده سفته ها و ضامن آن به صورت تضامنی صادر شد . 

تصویر دادنامه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : استرداد وجه چک 

در این پرونده مالک یک پاساژ برای یکی از واحدها که تخلف احداث بنایی غیر مجاز داشته و رأی تخریب کمیسیون شهرداری را هم داشته با شهرداری توافق مبنی بر پرداخت جریمه می نماید و متعاقباً چکهایی هم به شهرداری می دهد . اما بعد از بهم زدن توافق با شهرداری ( با رضایت هر دو طرف ) اقدام به اجرای رأی تخریب می گردد اما شهرداری ، از استرداد وجوه دریافتی استنکاف می نمود که با دفاعیات آقای کاکاوند از مالک تجاری ، حکم به محکومیت شهرداری به استرداد وجه چکها صادر و قطعی شد . 

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

تصویر دادنامه 3 

تصویر دادنامه 4 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
عقد صلح | عقد صلح چیست و چه شرایطی دارد؟ | انواع و اقسام عقد صلح

موضوع : مطالبه خسارت ( تصادف با اتومبیل ) 

در این پرونده یک راننده خاطی بدون رعایت قوانین و مقررات رانندگی اقدام به تصادف با اتومبیل موکل نموده بود که حاضر به پرداخت خسارات و افت قیمت ماشین نبود که با طرح دعوای مطالبه خسارت و کارشناسی انجام شده ، حکم به محکومیت راننده خاطی به نفع موکل آقای کاکاوند صادر شد . 

تصویر دادنامه 1 

تصویر دادنامه 2 

تصویر دادنامه 3 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع : استرداد وجه ( واریزی سود بیشتر برای سپرده بانکی ) 

در این پرونده یکی از کارمندان بانک به اشتباه ، مبلغ سود بیشتری را به حساب یکی از سپرده گذاران واریز کرده بود که پس از تقاضای برگرداندن وجه اضافی ، مشتری از آن استنکاف نموده که پس از طرح دعوای استرداد وجه از ناحیه آقای کاکاوند در دفاع از کارمند بانک ، نهایتاً حکم به نفع کارمند مزبور صادر و اجرا شد . 

تصویر دادنامه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موضوع :  استرداد وجه چک 

در این پرونده شرکتی به یک شرکت دیگر مبلغ 1/700/000/000 ریال در غالب چک ، ارائه نموده بود که به علت کسری موجودی برگشت گردیده بود . با وکالت آقای کاکاوند از طرف شرکت دارنده چک حکم به محکومیت شرکت صادر کننده داده شد . 

نصویر دادنامه 

No votes yet.
Please wait...
ارزیابی و بررسی پرونده

پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

پرسش و پاسخ رایگان

سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

مشاوره حقوقی

با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

مدیر سایت
حمید رضا کاکاوند