ثبت قرض الحسنه | فرآیند ثبت موسسه قرض الحسنه | دستورالعمل اجرائي تاسيس قرض الحسنه

ثبت قرض الحسنه | فرآیند ثبت موسسه قرض الحسنه | دستورالعمل اجرائي تاسيس قرض الحسنه

دسته بندی ها:
مهر 7, 1395
1537 بار دیده شده

صندوقهای قرض الحسنه در قالب موسسه غیر انتفاعی در اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری پس از كسب موافقت اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی بنا به روش زیر به ثبت می رسد:
الف: مدارك مورد نیاز ثبت موسسه قرض الحسنه :
* دو جلد اساسنامه كه به امضای موسین و هیات امنا رسیده باشد و یك نسخه كپی آن .
* دو برگ تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری كه به امضائ موسسین و اعضائ هیات امنا رسیده باشد و یك نسخه كپی آن . 
* مجوز ثبت صادره از اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی .
* فتوكپی شناسنامه برابر اصل شده موسسین و هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین ویك نسخه كپی آن .
ب : روش ثبت موسسه قرض الحسنه:
* اساسنامه ضمیمه دو جلد اساسنامه كه ذیل تمام صفحات به امضای موسسین و هیات واعضا هیات مدیره امنا رسیده باشدو یك نسخه كپی آن .
* صورتجسات ضمیمه اساسنامه كه هیات امنا و هیات مدیره و بازرسین مشحص شده و به امضای آنان رسیده باشد . 
* تقاضانامه ثبت موسسات غیر تجاری كه برای تقاضانامه ثبت موسسه قرض الحسنه نیز از آن می توان استفاده نمود تكمیل و به امضا موسسین و هیات امنا و هیات مدیره رسیده باشد.
(توجه: تقاضانامه مذكور بایستی ازاداره ثبت شركتها وموسسات غیر تجاری ابتیاع شود)
* فتوكپی شناسنامه موسسین واعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره و بازرسین درمراجع ذیصلاح برابراصل شود .
* پس ازتهیه مدارك فوق الذكر یك سری كپی ازتمام آنها تهیه و همراه سایر مدارك تحویل اداره ثبت شركتها و موسسات غیر تجاری شود .
* احدی ازاعضا هیات مدیره یا هیات امنا (یا وكیل رسمی شركت) با دردست داشتن مدارك فوق الذكر برای تعیین نام به قسمت تعیین نام اداره ثبت شركتها مراجعه نماید (دراین راستا لازم است قبلا هماهنگی لازم بین موسسین و اعضا هیات مدیره و هیات امنا درخصوص تعیین چندنام برای موسسه قرض الحسنه به عمل آیدو چند نام انتخاب شود و معمولا برای موسسات قرض الحسنه ازاسما ء متبرك كه دارای قداست خاصی دربین مردم می باشد و بدون سابقه ثبت هم باشد استفاده و به قسمت تعیین نام مراجعه شود.
* مسئول تعیین نام ، یكی از اسما ء كه دارای معنا و مفهوم خاص باشد و نیز سابقه ثبت ندارد را انتخاب ، و روی برگ تقاضانامه درج می نماید و بایستی موافقت بااین نام ازمسئولین اداره ثبت شركتها اخذ ونام معینه دردفتر تعیین نام ثبت شود .
* مدارك اصل و كپی تحویل قسمت پذیرش شود و مسئول مربوطه در بدو امر نسبت به بررسی اجمالی مدارك اقدام و سپس تحویل گرفته می شود وبرگ رسید با تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای اخذ پاسخ صادر و تحویل ذینفع می شود .
* در تاریخ معینه در برگ رسید به قسمت اعلام نتیجه مراجعه شود كارشناس مربوطه برای ثبت موسسه قرض الحسنه نیاز به استعلام دارد فلذا نسبت به استعلام از اداره كل اطلاعات نیروی انتظامی اقدام می نماید و شماره و تاریخ استعلام را به ذینفع جهت پیگیری بعدی تسلیم می نماید .
* پس از گذشت مدتی بایستی با هماهنگی قبلی به اداره استعلام شونده مراجعه و فرم های مربوطه توسط موسسین و اعضای هیات امنا و اعضای هیات مدیره كامل شود و اداره مذكور پس از بررسی صلاحیت متقاضیان مراتب موافقت با ثبت موسسه قرض الحسنه كتبا به اداره ثبت شركتها اعلام می نماید .
* كارشناس اداره ثبت شركتها پس از وصول مراتب موافقت اداره استعلام شونده نسبت به تهیه آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه اقدام می نماید .
* در مراجعه بعدی به اداره ثبت شركتها آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه را دریافت و به حسابداری جهت دریافت قبض حق الثبت و هم چنین واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شركتها جهت تعیین حق الدرج انتشار آگهی تاسیس در روزنامه كثیرالانتشار مراجعه و مبالغ معینه به شعبه بانك ملی ایران مستقر در سازمان ثبت پرداخت گردد . 
* پس از پرداخت ها فیش پرداختی حق الثبت به واحد حسابداری اداره ثبت شركتها ارائه و مسئول مربوطه نسبت به ممهور نمودن پیش نویس آگهی اقدام می نماید و سپس آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه به واحد ثبت تاسیس و تغییرات تحویل داده می شود .
* مسئول مربوطه با ثبت آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه در دفتر ثبت ضمن تعیین شماره ثبت و درج آن در روی اوراق مربوطه در ذیل ثبت از شخص معرفی شده در ذیل صورتجلسه ها با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا اخذ می نماید .
* آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه به دبیرخانه تحویل شود دبیرخانه ضمن شماره نمودن آگهی تاسیس نسخه مدارك مربوط به موسسه را تحویل نماینده معرفی شده می نماید و نماینده مذكور نسخه آگهی مربوط به درج در روزنامه كثیرالانتشار را تقدیم واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شركتها می كند و نسخه مربوط به درج روزنامه رسمی به شركت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سهامی خاص مستقر در خیابان بهشت ساختمان دادگستری تحویل می دهد و مسئول مربوطه ضمن تعیین مبلغ حق الدرج و صدور فیش نماینده موسسه بایستی مبلغ معینه را به بانك پرداخت و فیش مربوطه را به دفتر روزنامه رسمی تحویل نماید و در این مرحله كار ثبت موسسه به اتمام رسیده است .
توجه: در صورت نیاز فوری به آگهی تاسیس چند نسخه كپی از آگهی تاسیس موسسه قرض الحسنه تهیه كه در هنگام تحویل آگهی ممهور به مهر روزنامه رسمی می شود و تا زمان انتشار روزنامه رسمی از این آگهی مهر شده می توان استفاده قانونی كرد .
موسسات نیز مانند شركتها می توانند دفاتر روزنامه وكل و دارایی داشته باشند و در این صورت لازم است كه دفاتر مزبور تهیه و باارائه آگهی ممهور به مهر روزنامه رسمی و ابتیاع اظهارنامه پلمپ دفاتر از واحد فروش اوراق بهادار و تكمیل امضاء آنها توسط دارندگان یا مدیرعامل و یا وکیل موسسه و ارائه آن به واحد پلمپ دفاتر نسبت به پلمپ دفاتر روزنامه و كل و دارایی اقدام لازم بعمل خواهد آمد.
* برای اعمال تغییرات بعدی در موسسه قرض الحسنه می توان از راهنمای ثبت موسسه وتغییرات آن مندرج در این راهنما استفاده شود .
فصل او ل- نام – تابعیت – مدت- مركز – موضوع – سرمایه
ماده ١- این موسسه بنام صندوق …………. است كه در این اساسنامه اختصاراً صندوق نامیده می شود.
ماده ٢- صندوق دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ٣- صندوق برای مدت نامحدود تشكیل شده است .
ماده ٤- مركز اصلی صندوق در ………….. است و صندوق می تواند پس از كسب موافقت با رعایت مقررات و موازین مربوطه در تهران یا سایر نقاط داخل و خارج كشور شعبه دایر و یا نمایندگی اعطا نماید.
ماده ٥- موضوع صندوق انجام كارهای عام المنفعه بطور غیر انتفاعی و بشرح زیر می باشد :
الف -پرداخت وامهای بدون بهره ( قرض الحسنه) و اعطای اعتبارات بدون بهره به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی با رعایت موازین شرعی .
ب – دریافت وام و اعتبار بدون بهره از منابع داخلی و خارجی و قبول هدایا.
ج – وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص و قبول نمایندگی و وكالت.
د – اقدام در جهت اشاعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی بهر نحو و كیفیت و انجام امور خیریه و خدمات عام المنفعه در جهت پیشبرد اهداف اسلامی ( انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از كسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی و دریافت پروانه انتشار با رعایت كامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت.)
ه- افتتاح حسابهای پس انداز و جاری ویا هرنوع حساب بدون بهره دیگر.
و- انجام عملیاتی از قبیل اداره اموال دیگران اعم از منقول و غیر منقول حفاظت وصایت قیمومت و وكالت.
ز- از آنجا كه كلیه اهداف و فعالیتهای صندوق منحصراً در جهت جلب رضای خداوند و خدمت به جامعه مسلمین است لذا انجام عقود شرعی در حدود تامین هزینه متعارف صندوق مجاز بوده و كیفیت آن مطابق با قوانین فقهی شرعی و مقررات كشوری (بخشنامه ها و مقررات بانک مرکزی)و بر اساس آیین نامه های داخلی خواهد بود.
تبصره ١- طرحها برنامه ها و سایر اقداماتی كه در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یكی از وزارتخانه ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از كسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبصره ٢- صندوق و اعضا وابسته به آن بنام صندوق حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی را ندارد.
تبصره ٣- صندوق و اعضائ وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
تبصره ٤- هر گونه تغییر در مفاد اساسنامه هیات مدیره پس از موافقت نیروی انتظامی قابل اجرا می باشد.
ماده ٦- سرمایه صندوق …………. ریال است كه توسط موسسین و مردم تامین گردیده است.
فصل دوم – اركان صندوق
ماده ٧- اركان صندوق عبارتند از : هیات امنا هیات مدیره و بازرسان كه تابع مقررات كلی اساسنامه خواهند بود.
ماده ٨- هیات امنا صندوق مركب از ٢٩ نفر است كه از سوی موسسین انتخاب می شوند این هیات بالاترین مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین می باشد.
ماده ٩- هر یك از اعضا هیات امنا باید در هنگام حیات خود یك فرد متدین و مورد اعتماد را كه دارای صلاحیت اخلاقی باشد برای جانشینی خویش معرفی نماید كه بعد از وفات وی بعنوان عضو هیات امنا انجام وظیفه نماید عضو مذكور باید مورد قبول حداقل سه چهارم اعضا هیات امنا قرار گیرد و بهمین ترتیب هر كس كه بعدا به عضویت هیات امناء برگزیده می شود باید جانشین خود را به ترتیب ذكر شده معین و معرفی نماید بطوریكه تكالیف و وظایف مقرره در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد.
تبصره ١- چنانچه هر یك از اعضا هیات امنا در زمان حیات خویش از تعیین ومعرفی جانشین و یا از ادامه همكاری به هر صورت وبه هریك كیفیت خودداری نماید هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد خود را از میان داوطلبان و با اكثریت آرا انتخاب نموده و بعنوان عضو هیات امنا به جانشینی شخص مذكور خواهد پذیرفت .
تبصره ٢- امتناع یا عدم حضور در جلسات در صورتی محرز می شود كه عضو ممتنع كتبا انصراف خود را به هیات امنا اطلاع دهد و در غیر اینصورت با اخطار كتبی هیات امنا چنانچه ظرف ١٥ روز عضو مذكور حاضر به ادامه همكاری نشود یا دلیل موجه عدم حضور خود را ارائه ندهد از عضویت در هیات امنا مستعفی تلقی می شود و هیات امنا برای انتخاب جانشنی او تصمیم خواهد گرفت.
تبصره ٣- چنانچه اكثریت هیات امنا تشخیص دهند كه یكی از اعضا هیات امنا یا جانشین او فاقد صلاحیت اخلاقی و دینی است ویا بعدا این تغییر در وی بوجود آید شخص دیگری را كه واجد شرایط و مورد اعتماد باشد با اكثریت آراء به جای شخص نامبرده انتخاب خواهند نمود.
ماده ١٠- هیات امنا حداقل هر سه ماه یكبار برای رسیدگی به امور صندوق تشكیل جلسه خواهند داد دعوت از اعضا هیات امنا بوسیله رئیس هیات مدیره و یا نائب رئیس بعمل خواهد آمدو در مورد ضروری اعضا هیات امنا یا هیات مدیره ویا بازرسان می توانند هیات امنا را دعوت كنند.
تبصره: جلسه هیات امنا با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت.
ماده ١١- دعوت هیات امنا بوسیله پست یا تلفن و یا به هر نحو مقتضی دیگر بعمل خواهد آمد فاصله تاریخ ابلاغ دعوتنامه با روز جلسه باید حداقل ٥ روز باشد.
ماده ١٢- تصمیمات هیات امنا با رای دو سوم افراد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
ماده ١٣- وظایف و اختیارات هیات امنا عبارت است از :
رسیدگی به ترازنامه و بیلان ، استماع گزارش بازرسان ، انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضا هیات مدیره و بازرسان ، تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق ، اصلاح اساسنامه بجز مواردی كه مربوط به اهداف و مدت صندوق است ، تامین زمان احتمالی تعیین خط مشی صندوق ، انحلال ، تصفیه.
ماده ١٤- هیات مدیره صندوق دارای حداقل ٧ نفر عضو اصلی و ٥ نفر عضو علی البدل خواهد بود كه توسط هیات امنا از بین اعضا یا از خارج بمدت ٢ سال انتخاب می شوند.
ماده ١٥- شركت اعضا هیات مدیره در جلسات هیات مدیره ضروری است و غیبت هر یك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حكم استعفای عضو غایب خواهد بود.
ماده ١٦- در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یك از اعضا هیات مدیره عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیات مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده ١٧- صاحبان امضا اعضا اصلی هیات مدیره و كلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا حداقل دو نفر از اعضا اصلی و مدیرعامل یا قائم مقام او و مهر صندوق معتبر خواهد بود.
ماده ١٨- هیات مدیره باید در نخستین جلسه خود كه حداكثر یك هفته بعد از انتخاب آنان توسط هیات امنا تشكیل خواهد شد از بین خود یك نفر را بعنوان رئیس هیات مدیره و یك نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب نمایند.
ماده ١٩- انتخاب مجدد هر یك از اعضا اصلی و علی البدل هیات مدیره بلامانع است.
ماده ٢٠ هیات مدیره علاوه بر جلساتی كه بطور مرتب و حداقل هر ١٥ روز یكبار تشكیل خواهد داد بنابه ضرورت با دعوت كتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس یا مدیرعامل و یا چند نفر از اعضا هیات مدیره تشكیل جلسه فوق العاده خواهد داد فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشكیل جلسه هیات مدیره حداكثر سه روز خواهد بود.
ماده ٢١- جلسات هیات مدیره در صورتی رسمی و معتبر خواهد بود كه حداقل با حضور دوسوم اعضا تشكیل شود هر گونه تصمیم با رای موافق اكثریت مطلق هیات مدیره معتبر خواهد بود.
ماده ٢٢- وظایف و اختیارات هیات مدیره:
نمایندگی در برابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتی و خصوصی عزل و نصب ماموران و كاركنان صندوق تعیین شغل یا ترفیع و تنبیه و اجرای شرایط استخدامی افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانكها یا سایر موسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق قبول تعهد ظهرنویسی ویا قبولی انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل و دفاع از آن رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوت یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در كلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاههای عمومی و دیوان كشور و سایر مراجع یا حق مصالحه و سازش و تعیین وكیل با حق توكیل غیر ادعای جعل و انكار نسبت به سند طرف واسترداد سند و تعیین جاعل ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و كیل با حق توكیل به غیر ولو كرارا و عزل و انتخاب مجدد آنها تعیین میزان حق الوكاله انتخاب مصدق و كارشناس اقرار نسبت به كلیه امور دعوی خسارت جلب ثالث و دفاع از آن دعوی متقابل و دفاع از آن درخواست صدور اجرائیه اعم از دادگاههای دادگستری و اجرای ثبت و هر دادگاه دیگر و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محكوم به اجرای مصوبات هیات امنا قبول یا رد هدایا و وجوه بلاعوض یا كسب اختیار نام در نوع مصرف آن.
ماده ٢٣- هیات مدیره باید ازبین خود یاازخارج یك نفر شخص حقیقی ایرانی مسلمان و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نمود ه و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه اورا تعیین نماید . مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است و درحدود اختیاراتی كه ازطرف هیات مدیره به وی تفویض شده است نماینده صندوق محسوب شده و ازطرف صندوق حق امضا دارد .
ماده ٢٤-اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل اوازمدت عضویت اودرهیات مدیره بیشتر نخواهد بود ولی درهرحال انتخاب مجدد او برطبق مقررات این اساسنامه بلامانع است
ماده ٢٥- مدیرعامل می تواند به مسئولیت خود برای خویش قائم مقام ویا معاون انتخاب نموده و باقبول مسئولیت كامل تمام یاقسمتی ازاختیارات خود را به اویا هریك ازكاركنان صندوق تفویض نماید .
ماده ٢٦- هیات امنا یك بازرس اصلی و یك بازرس علی البدل برای مدت یكسال ازبین خود یا ازخارج انتخاب می كنند.
ماده ٢٧- بازرس باید درباره صحت صورت دارائی و عملكردصندوق و درباره صحت دارائی وعملكرد صندوق و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی كه مدیران دراختیار هیات امناگذاشته اند كتبا اظهار نظرنماید.
ماده ٢٨- درصورت فوت یااستعفا یامعذوریت بازرس اصلی یاسلب شرایط ازاوبازرس علی البدل بجای اوانجام وظیفه خواهد نمود .
ماده ٢٩- بازرس می تواند درهرموقع و بهرگونه رسیدگی و بازرسی رادرمورد عملیات صندوق انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه رامطالعه كرده و مورد رسیدگی قراردهد و درصورت لزوم تقاضای تشكیل جلسه فوق العاده هیات امنا را بنماید .
ماده ٣٠-هیات مدیره و بازرسان تازمانی كه جانشین آنها ازسوی هیات امنا تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خودباقی خواهند بود .
فصل سوم – سال مالی – انحلال و تصفیه
ماده ٣١- سال مالی صندوق ازاول فرودین ماه هرسال شروع ودرپایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد اولین سال مالی صندوق ازتاریخ ثبت تاپایان اسفند همان سال است.
مده ٣٢-انحلال و تصفیه : چنانچه بعللی تصمیم به انحلال صندوق گرفته شود هیات امنا بااكثریت سه چهارم مجمع آراء ٥ نفر را ازبین خود یااعضاء هیات مدیره یاخارج بعنوان هیات تصفیه انتخاب می نمایند .
ماده ٣٣-هیات تصفیه پس ازرسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی هاو تعیین دارائی مسلم اعم ازمنقول وغیرمنقول و وصول مطالبات باقی مانده دارائی صندوق راباتصویب هیات امنا و بانظر نماینده ولی فقیه به یكی ازمراكز خیریه واگذار خواهد كرد . 

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند

No votes yet.
Please wait...
سایر مطالبی که پیشنهاد میکنیم :
ثمن معامله | نحوه پرداخت ثمن یا پیش پرداخت معامله | مطالبه ثمن معامله
ارزیابی و بررسی پرونده

پرونده و نیاز حقوقی خود را ارسال و منتظر دریافت پیشنهادهای کاری و مالی از طرف وکلای موسسه حقوقی عدالت نو باشید

پرسش و پاسخ رایگان

سوالت خود را ثبت کنید تا وکلای موسسه حقوقی عدالت نو بصورت رایگان شما را راهنمایی کنند و از پرسش های سایر کاربران نیز استفاده کنید

مشاوره حقوقی

با بهترین وکیل در موضوع مربوطه مشاوره بگیرید. امکان رزرو مشاوره حقوقی بصورت تلفنی، حضوری و آنلاین در موسسه حقوقی عدالت نو می‌باشد

حمید رضا کاکاوند
وکیل پایه یک دادگستری