Wisdom Pets. click for home.

post img

جرایم و تخلفات پزشکی


آیا می دانید در صورت تقصیر پزشک در طبابت ، وی ضامن دیه آسیب شماست؟؟ مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است .در حال حاضر دادسرای ناحیه ۱۹ (ویژه جرایم پزشکی و دارویی) واقع در  تهران خیابان مطهری نبش […]

ادامه مطلب