post img

تفاوت خلع ید و تخلیه


در واقع نتیجه هر دو دعوا یکسان است یعنی بیرون راندن متصرف از ملک اعم از تجاری ، اداری یا مسکونی . اما آثار و نتایج هر کدام با یکدیگر متفاوت می باشد که ذیلاً بررسی می‌شود : ۱- تخلیه عبارت است از بیرون راندن متصرف از ملک در صورتیکه قرارداد اجاره‌ای در میان باشد، […]

ادامه مطلب