post img

حضانت و ابطال آن


تعریف حضانت: حضانت به معنی سرپرستی ، نگهداری و تربیت اطفال می باشد که به حکم ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ، هم حق و هم تکلیف ابوین می باشد . و طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی « برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا هفت […]

ادامه مطلب