Wisdom Pets. click for home.

post img

سند رهنی و اعتبار آن


به طوری که در قانون مدنی آمده اسناد یا رسمی است یا عادی ، مطابق ماده ۱۲۸۲ قانون : اسنادی که اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . و مطابق با ماده […]

ادامه مطلب