Wisdom Pets. click for home.

post img

نحوه اجرای احکام قضایی علیه بدهکاران بانکی


احکام صادره از مراجع قضایی می تواند حاوی توقیف اموال بدهکاران و ضامنین ( در صورت وجود ) یا صدور برگ جلب آنان مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد . جلب یاد شده قابلیت اینکه سند گذاشته شود و طرف آزاد شود نیست ، و بدهکار و ضامن تا زمانی که نپردازند یا آنرا […]

ادامه مطلب