Wisdom Pets. click for home.

post img

ترتیب پرداخت بدهی های تاجر ورشکسته به طلبکاران به چه صورت می باشد؟


زمانی که اموال تاجر ورشکسته در اختیار اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قرار می گیرد بعد از آنکه طلب بستانکاران را بررسی و تأیید گردید؛ از حاصل فروش و جمع اموال تاجر به ترتیب زیر (طبق ماده ۵۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) دیون تاجر پرداخت می گردد : در ابتدا طلبکارانی که اموالی از […]

ادامه مطلب

post img

ورشکستگی چیست و چه کسانی ورشکسته محسوب می شوند؟


برخلاف دید عمومی که قضاوت نسبتاً منفی روی مفهوم ورشکستگی دارد، قوانین ما ازشخص ورشکسته در مقابل سایر افراد جامعه و بالعکس حمایت های متعددی می نماید. اول باید بدانیم ورشکسته به چه کسی گفته می شود؟ ورشکستگی مخصوص اشخاصی است که از دید قانون تجارت تاجر محسوب می شوند؛ یعنی اشخاصی که شغل معمول […]

ادامه مطلب

post img

عملیات حراج و مزایده


 عملیات حراج و مزایده: به طور کلی عملیات حراج و مزایده بانک ها یا از طریق محاکم حقوقی می باشد یا از طریق اداره اجرای مفاد اسناد رسمی که ذیلاً به هر دو پرداخته می شود: الف: عملیات حراج از طریق دادگاه: هر زمان بانک وام دهنده اقدام به طرح دعوای حقوقی برای مطالبه طلب […]

ادامه مطلب

post img

تعریف خسارت تاخیر تادیه


مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه دعوایی مبنی بر مطالبه وجه مطرح شود از زمانی که طلبکار تقاضای وصول را طرقی از قبیل اظهارنامه رسمی ، دادخواست ، برگشت زدن چک و یا واخواست سفته از بدهکار بنماید در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه […]

ادامه مطلب

post img

نحوه محاسبه خسارات تاخیر تادیه بانکی


به عنوان مثال وام گیرنده باید اصل و سود بانکی را در سر وعده معینی بپردازد و اگر نپرداخت ، علاوه از استرداد اصل سود ، مبلغی معادل به عنوان مثال ۲۲% در سال باید خسارت بپردازد هرگاه چنین شرطی شده باشد محکمه در صورت تقاضای بانک ، مشتری بدهکار را ملزم به پرداخت چنین خسارتی […]

ادامه مطلب

post img

سند رهنی و اعتبار آن


به طوری که در قانون مدنی آمده اسناد یا رسمی است یا عادی ، مطابق ماده ۱۲۸۲ قانون : اسنادی که اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است . و مطابق با ماده […]

ادامه مطلب

post img

اسناد تجاری مورد وثیقه بانکها ( چک و سفته )


در بسیاری از مواقع وامی که گیرنده مطالبه می نماید بیشتر از ارزش ملکی است که در رهن بانک قرار گرفته است . بستگی به طرز عملکرد و اعتماد بانک یا موسسه از مشتری دارد اگر توافق شود ، مقداری از ضمانت برگشت تسهیلات بانک با سند رهنی و مقدار دیگر به پشتوانه سفته یا […]

ادامه مطلب

post img

آثار حقوقی چک و سفته


 به طور کلی چک و سفته مطابق قانون تجارت ، از جمله اسناد تجاری هستند که می توان بابت وثیقه از آنها استفاده کرد ، در بسیاری از مواقع در مبادلات بانکی یا غیر بانکی ، شخص متعهد ، تعهد می کند در سر وعده معینی ، به تعهد خویش عمل کند در غیر اینصورت […]

ادامه مطلب

post img

اعسار و ورشکستگی


در بسیاری از مواقع شخص بدهکار یا ضامن ، توان پرداخت مبلغ محکومیت یافته یا محکوم به را ندارد و در این حالت مابین اشخاص تاجر و غیر تاجر تفاوتهایی است که ذیلاً به آن اشاره می شود . مطابق ماده ۱ قانون تجارت : « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات […]

ادامه مطلب

post img

آثار حکم اعسار و ورشکستگی


 حکم اعسار این اهمیت را برای مدعی اعسار دارد که محکوم به را به صورت اقساط می نماید اما هنگامی که اقساط معین شده پرداخت نشود مجدداً جلب صادر می شود و صدور حکم اعسار مانع از آن نیست که اموالی اگر از وی کشف یا بعدا کشف شود توقیف نگردد . اما در ورشکستگی چنین […]

ادامه مطلب

post img

تفاوت اعسار با ورشکستگی

  •  مدیر سایت
  • |
  •  دعاوی بانکی
  • |
  •  ۲ مرداد ۱۳۹۵
  • |
  •  2 دیدگاه
  • |
  •  2007 بازدید

۱- همانطور که مطرح شد در اعسار ، عدم توانایی افراد غیر تاجر ملاک عمل است اما در ورشکستگی ، توان تادیه دیون تاجر ورشکسته ملاک عمل است . ۲– در اعسار اگر بعد از صدور حکم اموالی کشف شود قابل توقیف است اما در ورشکستگی خیر و اموال تحصیل شده در اختیار مدیر تصفیه […]

ادامه مطلب

post img

نحوه تملک ملک مورد مزایده توسط بانکها و موسسات مالی اعتباری


اگر بعد از مزایده و طی تشریفات آن ملک به تملک بانک درآید با ارسال صورتجلسه تنفیذ مزایده و دستور رئیس اجرای ثبت ، سند ملک از نام راهن خارج و به اسم بانک یا موسسه اعتباری انتقال پیدا می کند و بانک یا موسسات مذکور می توانند با دارا بودن سند مالکیت ، متصرف […]

ادامه مطلب

post img

نحوه اقدام علیه صادر کننده اسناد تجاری و ضامنین


هنگامی که وامی معوق گردد بانکها و موسسات وام دهنده می توانند به پشوانه قرارداد داخلی و اسناد تجاری فوق علیه وام گیرنده و ضامنین ، متضامناً اقدام نمایند . اقدام وام دهنده از طریق ۲ مرجع امکان پذیر است اول اداره اجرای مفاد اسناد رسمی دوم دادگاههای عمومی حقوقی . ۱- اداره اجرای مفاد […]

ادامه مطلب

post img

نحوه اجرای احکام قضایی علیه بدهکاران بانکی


احکام صادره از مراجع قضایی می تواند حاوی توقیف اموال بدهکاران و ضامنین ( در صورت وجود ) یا صدور برگ جلب آنان مطابق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد . جلب یاد شده قابلیت اینکه سند گذاشته شود و طرف آزاد شود نیست ، و بدهکار و ضامن تا زمانی که نپردازند یا آنرا […]

ادامه مطلب