پلمپ دفاتر قانونی


کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از سازمان امور مالیاتی دفاترقانونی را دریافت و کلیه امور وفعالیتهای مربوطه را در آن درج نمایند.

هدف از استفاده از این دفاتر که در قانون تجارت تعریف شده اند:
در آخر هر سال مالی و زمان تحویل اظهارنامه مالیاتی به اداره دارایی ارائه می گردد که مندرجات آن ، مبنای تعیین مالیات خواهد بود البته بشرط اینکه شرایط قانونی در تنظیم دفاتر رعایت شده باشد از جمله اینکه به ترتیب و بدون تراشیدگی و خط خوردگی ولاک گیری باشدو….در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس تعیین و مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر:
*کپی شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل.
*کپی روزنامه رسمی تاسیس و آخرین تغییرات در صورتیکه شرکت ، تغییرات داشته باشد.
*مهر شرکت.
 *پروسه پلمپ دفاتر بین یک روز کاری تا یکماه انجام می گیرد.

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: