Wisdom Pets. click for home.

بررسی جرم کلاهبرداری و مجازات کلاهبردار و تفاوت مجازات كلاهبرداری ساده با مشدد

  •  محمد مومن زاده
  • |
  •  صدای عدالت
  • |
  •  ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  631 بازدید

در ادامه بحث کلاهبرداری در خصوص مجازات شخص کلاهبردار در این جا توضیحاتی ارائه می شود.
در قسمت اول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مجازات کلاهبرداری ساده از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است مقرر گردیده.
و اما در خصوص مجازات کلاهبرداری مشدد در قسمت دوم ماده مزبور مجازات دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که کلاهبردار اخذ نموده است تعیین شده. و اما در خصوص اینکه چه اقداماتی می تواند مصادیق کلاهبرداری مشدد باشد باید بیان داشت در مجموع مواردی را که موجب تشدید مجازات کلاهبرداری می‌گردند می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود ۱)زمانی که شخص کلاهبردار از عنوان یا سمت مجعول مامورین دولتی و یا سایر عناوینی که در ماده ۱ قانون مزبور ذکر گردیده استفاده می نماید و از اعتماد مردم به مامورین دولت سوء استفاده می‌کند و موجب سلب اعتماد مردم نسبت به ماموران دولتی می گردد و در نظام اداری دولت خدشه وارد می نماید قانونگذار این شخص را مستحق تشدید مجازات می داند.۲) زمانی که فرد کلاهبردار از تبلیغات عمومی و یا وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون و روزنامه و از این قبیل وسایل استفاده بنماید، در اینجا نیز به علت وسعت دامنه جرم کلاهبرداری و احتمال افزایش تعداد قربانیان و اعتماد بیشتری که از این طریق شخص بزهکار می تواند به دست بیاورد مستحق تشدید مجازات دانسته شده است.۳) در مورد آخر تشدید به اعتبار سمت دولتی شخص کلاهبردار است یعنی اگر شخص کلاهبردار از کارکنان دولت یا موسسات وابسته به دولت و یا شهرداری‌ها و یا به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد مشمول تشدید مجازات می گردد .باید توجه داشت که صرفاً داشتن هر یک ازسمت های ذکر شده برای شخص کلاهبردار در تشدید مجازات وی کفایت می کند و نیازی نیست که از آن سمت در ارتکاب جرم کلاهبرداری استفاده نموده باشد.

در این ویدئو جناب آقای محمد مومن زاده کارشناس امور حقوقی به توضیح مسائل مجازات کلاهبردار و تفاوت مجازات كلاهبرداری ساده با مشدد پرداخته اند.


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: