سرقفلی

 •  مدیر سایت
 • |
 •  سرقفلی
 • |
 •  ۲۰ آبان ۱۳۹۶
 • |
 •  بدون دیدگاه
 • |
 •  23 بازدید

تعریف سرقفلی 

سرقفلی عبارت است از حقی که مالک دارد و می تواند هنگامی که ملک تجاری خود را به عقد اجاره به دیگری واگذار کند از وی مبلغی را به عنوان سرقفلی دریافت کند مطابق ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر : « هرگاه مالک ، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید ،همچنین مستاجر می تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند . مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد . »

۱- آیا مستاجر می تواند در صورتی که خود به مالک مبلغی را تحت عنوان سرقفلی نداده باشد ملک را به مستاجر دیگری اجاره دهد و از وی سرقفلی دریافت کند ؟

 • گاهاً اتفاق می افتد که مستاجر اول ، ملک تجاری مورد اجاره را به نفر بعد از خود به عقد اجاره واگذار می کند در اینصورت اگر حق انتقال به غیر از وی سلب نشده باشد می توان از مستاجر جدید،سرقفلی دریافت کند اما اگر سلب شده باشد در اینصورت برای انتقال مورد اجاره به دیگری نیاز به حکم دادگاه است تحت عنوان تجویز انتقال منافع به غیر .

۲- آیا مستاجر دوم ملک تجاری که محل تجاری را از مستاجر اول به عقد اجاره تصرف کرده و مبلغی به عنوان سرقفلی پرداخت کرده می تواند از مالک آنرا مطالبه کند؟

 • در واقع این حق برای مستاجر اول که حق انتقال از وی سلب نشده بوجود می آید که ملک تجاری را به نفر بعدی اجاره دهد و از وی سرقفلی دریافت کند حتی اگر خود ، مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک اولیه نپرداخته باشد اما هنگام تخلیه مستاجر دوم ، مبلغی را به عنوان سرقفلی از وی گرفته نمی تواند به عهده مالک قرار دهد بلکه شخص خویش باید آنرا به مستاجر خود استرداد نماید .

مطابق تبصره ۱ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ : «چنانچه مستاجر سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک خود را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره ، مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را از مالک ندارد.»

۳- آیا سرقفلی دریافت شده در هنگام تخلیه به همان میزان قابل استرداد است ؟

 • در واقع سرقفلی متفاوت از تخلیه می باشد زیرا ودیعه در هنگام تخلیه به همان میزان مسترد می شود که هنگام انعقاد قرارداد اجاره دریافت شده است اما سرقفلی به نرخ عادله روز مسترد می‌شود و قابل افزایش خواهد بود .

 مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ : «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.»

مواردی که مستاجر حق مطالبه سرقفلی را دارد :

به طور کلی در ۳ شرط مستاجر می تواند سرقفلی از مالک دریافت کند :

۱- مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ .

در صورتی که موجر به طریق صحیح و شرعی ، سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید هنگام تخلیه ، مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.

۲- اسقاط حق شرط نوع اول پیش بینی شده در قرارداد اجاره : مطابق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ : « هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره بهاء و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و تعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار کند در اینصورت مستاجر می تواند از موجر و مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت کند.»

۳- اسقاط حق شرط نوع دوم پیش بینی شده در قرارداد اجاره : مطابق ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶:«‌هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند ، مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل ، مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت کند.»

نویسنده : حمیدرضا کاکاوند

 


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: