جرایم و تخلفات پزشکی


آیا می دانید در صورت تقصیر پزشک در طبابت ، وی ضامن دیه آسیب شماست؟؟

مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است .در حال حاضر دادسرای ناحیه ۱۹ (ویژه جرایم پزشکی و دارویی) واقع در  تهران خیابان مطهری نبش گلریز به این گونه جرایم رسیدگی می کند و پس از ارجاع بیمار به کمیسیون سه نفره پزشکی و احراز تقصیر پزشک ،پزشکی خاطی تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد .

نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: