Wisdom Pets. click for home.

اعاده دادرسی به رای داور

  •  مدیر سایت
  • |
  •  داوری
  • |
  •  ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
  • |
  •  بدون دیدگاه
  • |
  •  1318 بازدید

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت به آراست که این موضوع در مواد ۴۲۶ تا ۴۴۱ آیین دادرسی مدنی گنجانده شده .

در صورتی که رای داور اجرا شود و متعاقب آن، مدرکی دال بر عدم استحقاق محکوم له به دست آید چه باید کرد؟

اکثریت قضات دادگستری ساری اعلام نمودند که طرح دعوای اعاده دادرسی ممکن نیست زیرا رای داور حکم محسوب نمی شود.اقلیت قضات نیز به طرح دعوای دارا شدن بلاجهت نظر داده اند و معتقدند که محکوم له می تواند از این طریق ، اقدام به استرداد وجه نماید . پاسخ کمیسیون معاونت آموزش قوه قضاییه به این صورت است که « محکوم علیه طبق مقررات قانون مدنی با توجه به  مدرک جدید از باب دارا شدن بی جهت علیه محکوم له طرح دعوا کند .»

خدابخشی –عبدالله-حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی – شرکت سهامی انتشار-چاپ دوم-۱۳۹۲

نویسنده : غزاله رحیمی فراهانی


دیدگاه تازه ای بنویسید

توضیحات: